top of page

Postup při zaměstnávání zdravotníků ze Slovenska v České republice

Aktualizováno: 4. 8. 2022

Dokončili jste zdravotnické vzdělání na Slovensku a plánujete nastoupit do zaměstnání v České republice? Co je třeba k nástupu do zaměstnání v ČR vyřídit? Přinášíme jednoduchý manuál, co je k zaměstnání v ČR potřeba - kde, jak a za kolik si vyřídíte své povolení z Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jako občané Evropské unie nemusíte v dnešní době řešit žádné povolení k pobytu nebo k zaměstnání v České republice. Co ale jako zdravotník řešit a doložit musíte je Uznání k výkonu zdravotnické profese v České republice.


V následujícím článku najdete vše potřebné:

1. kde se uznání k výkonu zdravotnické profese vyřizuje,

2. jak vypadá žádost a jaké přílohy je třeba doložit,

3. jak dlouho trvá vyřízení povolení,

4. kolik uznání stojí.


Kde se uznání k výkonu zdravotnické profese vyřizuje?


Uznání můžete vyřídit zasláním všech potřebných dokumentů poštou na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Pobočka, která má tato uznání na starost, sídlí v Brně na adrese:


Ministerstvo zdravotnictví ČR Oddělení uznávání kvalifikací Vinařská 6 603 00 Brno


Jak vypadá žádost a jaké přílohy je třeba doložit?


Každý uchazeč, který získal vzdělání v EU mimo ČR a který přichází vykonávat povolání na území České republiky soustavně, musí mít vydané platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.


Uznání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na území ČR je podmíněno:

 • uznáním odborné kvalifikace – zahrnuje uznání odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti;

 • uznáním jiné způsobilosti, která zahrnuje:

  • uznání zdravotní způsobilosti

  • a uznání bezúhonnosti.

U ostatních členských států EU dochází také k ověřením znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání. U zájemců s dokončeným vzděláním ve Slovenské republice se však jazyková úroveň neověřuje.


Postup:


1. VYPLNIT ŽÁDOST NA PORTÁLU MZČRVzor vyplnění úvodní části (příklad – všeobecná sestra bez specializace):


2. ULOŽIT ŽÁDOST

3. STÁHNOUT ŽÁDOST A ULOŽIT JAKO PDF

4. VYTISKNOUT A PODEPSAT

5. UHRADIT SPRÁVNÍ POPLATEK


Pro úhradu správního poplatku můžete zvolit tyto dvě varianty:

 • a. zakoupení a nalepení kolkové známky (je-li požadována) na vytištěnou žádost,

 • b. úhrada bankovním převodem.

Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.


Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001 Kód banky: 0710 Název banky: Česká národní banka, Praha 1 Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001 Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP Variabilní symbol: 1111111111


6. PŘIPOJIT PŘEDEPSANÉ PŘÍLOHY


K vyplněné a podepsané žádosti o uznání způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry a porodní asistentky je nutné doložit následující doklady:

 • kopii dokladu totožnosti (obvykle občanský průkaz),

 • kopii dokladu o změně jména spolu s jeho překladem (např. oddací list) – pouze v případě, že se liší Vaše současné jméno od jména uvedeného na Vašem diplomu/maturitním vysvědčení,

 • kopii dokladu o zdravotní způsobilosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – tzn. doklad o zdravotní způsobilosti vyžadovaný členským státem původu (vzor formuláře najdete ke stažení níže)

 • kopii dokladu o bezúhonnosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – tzn. výpis z rejstříku trestů

 • kopie dokladů o odborné kvalifikaci zahrnující:

  • doklad o dosažené kvalifikaci, tj. diplom nebo vysvědčení či osvědčení, včetně jeho dodatku;

 • kolkové známky v úhrnné hodnotě 2 000,- Kč (nalepit obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná, kolky jsou k dostání na všech pobočkách České pošty) nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol – viz pokyny k vyplnění žádosti).

Lékařský posudek - vzor pro MZČR
.doc
Stáhnout DOC • 32KB

Všechny výše uvedené doklady se předkládají v obyčejné kopii (není třeba zpoplatněná úředně ověřená kopie).


Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje jejich předložení v originále nebo úředně ověřené kopii. U dokladu totožnosti nebo dokladu osvědčujícího státní příslušnost může požadovat předložení originálu k nahlédnutí.


7. ZASLAT VYTIŠTĚNOU ŽÁDOST S PŘÍLOHAMI NA ADRESU MZČR


Ministerstvo zdravotnictví ČR

Oddělení uznávání kvalifikací

Vinařská 6

603 00, Brno


Jak dlouho trvá vyřízení povolení?


Správní lhůta pro vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR je 60 dní ode dne podání žádosti (tj. ode dne, kdy je správnímu orgánu tato žádost doručena) spolu se všemi stanovenými náležitostmi. Pokud žadatel nepodá žádost se všemi náležitostmi, správní lhůta pro vydání rozhodnutí se prodlužuje o dobu, než je žádost ze strany žadatele náležitě doplněna.


Kolik uznání stojí?


Celková cena za vyřízení rozhodnutí k uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR činí 2000 Kč.


V této ceně je zahrnuto:


 • uznání odborné kvalifikace (uznání odborné nebo specializované způsobilosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000,- Kč,

 • uznání jiné způsobilosti (zahrnující uznání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč,

 • uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR (zahrnující ověření znalosti českého jazyka po doložení rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace a rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč.


Zdroj informací: https://www.mzcr.cz

Autor: HR poradna, Galerie zdravotnictví

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page