top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky portálu GALERIEZDRAVOTNICTVI.CZ

1. Úvod

Společnost Galerie zdravotnictví s.r.o. se sídlem na adrese Praha 9, Chotěšovská 678/2, 190 00, IČO: 09359648, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334843, je provozovatelem internetového portálu galeriezdravotnictvi.cz (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese (URL): https://www.galeriezdravotnictvi.cz (dále jen „Portál“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány firemní profily společností/inzerentů (dále jen "Profily" nebo "Profily zaměstnavatelů", nabídky pracovních příležitostí (dále také jen „Inzeráty“), další propagační články nebo rozhovory uveřejněné na blogu portálu (dále jen "Články na blogu") nebo další propagační články nebo rozhovory uveřejněné v online magazínu (dále jen "Články v magazínu") inzerujících uživatelů Portálu (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2. Popis služby portálu galeriezdravotnictvi.cz

Portál g
aleriezdravotnictvi.cz je zaměřen na propagaci Inzerentů zahrnující zobrazování jednotlivých Inzerátů, Článků na blog a Článků v magazínu za účelem prezentace na trhu práce a nabídky pracovních příležitostí Zájemcům o zaměstnání (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“). Portál umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Portálu. Portál dále umožňuje zveřejnění profilu Inzerenta jakožto zaměstnavatele, kde mohou Zájemci dohledávat podrobnější informace k pracovním příležitostem, např. benefity nebo zveřejnění Článku na blog/v magazínu za účelem lepší propagace pracovních příležitostí.


3. Inzerent

3.1. Inzerentem může být tuzemská fyzická i právnická osoba se sídlem na území ČR, která je poskytovatelem zdravotní nebo sociální péče. Inzerentem nemůže být tuzemská fyzická osoba – nepodnikatel či fyzické a právnické osoby se sídlem na území jiných členských států EU a ve třetích zemích, které neuskutečňují na území České republiky samostatnou ekonomickou činnost. Inzerent je povinen uvést své IČO, pod kterým vkládá Inzerát.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Inzerent je povinen zveřejňovat na Portál pouze informace, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na Portálu galeriezdravotnictvi.cz a které jsou uvedeny níže na internetové stránce https://www.galeriezdravotnictvi.cz, dále jen „Pravidla pro inzerci“).


4.2. Za obsah Inzerátu, Profilu zaměstnavatele, Článku v magazínu a Článku na blogu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při objednávání Inzerátu dodržovat tyto Podmínky, Pravidla pro inzerci, příslušné právní předpisy a etické normy.


4.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu, Profilu zaměstnavatele, Článku magazínu nebo Článku na blog a/nebo připojeným obrázkem nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel Portálu za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.


4.4. Inzerent je povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízené pracovní pozici včetně všech podmínek výkonu práce pro danou pracovní pozici. Inzerent je v Inzerátu povinen vždy uvést konečného zaměstnavatele, tedy subjekt, který se Zájemcem uzavře pracovní smlouvu, název pracovní pozice, požadavky pro předmětnou pracovní pozici, které Zájemce musí splňovat, benefity, jsou-li s pracovní pozicí spojeny, místo výkonu práce, údaj o částečném/plném úvazku.


4.5. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ pracovní pozice. V jednom Inzerátu mohou být současně nabídky na více volných pracovních míst, za předpokladu, že veškerá volná pracovní místa jsou obsazována pro stejnou pracovní pozici za zcela shodných pracovních podmínek.


4.6. Inzerent není oprávněn objednávat na Portálu duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem anebo Inzerát, prostřednictvím kterého je nabízena shodná pracovní pozice za shodných podmínek výkonu práce.


4.7. Inzerent je při objednávce Inzerátu povinen vyplnit všechny položky objednávkového formuláře, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své organizaci/obchodní firmě či jméno a příjmení včetně případných dodatků, aktivní e-mailovou adresu, IČO a telefonní číslo. Tyto údaje budou zveřejněny v rámci Inzerátu, a to v souladu se zpracováním osobních údajů dle Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání Inzerátu.


4.8. Inzerent je dále povinen při objednávání Inzerátu Inzerát zařadit do správné kategorie Inzerátů.
 

4.9. Provozovatel je oprávněn vyžádat si úpravu nebo doplnění zaslaných materiálů Inzerce, Profilu zaměstnavatele, Článku v magazínu nebo Článku na blogu, případně jej se souhlasem zaměstnavatele přímo upravit.


4.10. Inzeráty, Profily zaměstnavatelů, Články v magazínu a Články na blogu na Serveru jsou zpoplatněny.
 

4.11. Inzerentem objednaný Inzerát je na Portálu zobrazován na předem stanovenou dobu - 30 dní, 1 měsíc, 2 měsíce nebo neomezeně po dobu ročního členství. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím této doby ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát dále zobrazován na veřejné části Portálu, ale pouze v administračním rozhraní Serveru, a to po dobu následujících 90 dnů, s tím, že po uplynutí této doby bude Inzerát z Portálu zcela odstraněn.


4.12. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát z Portálu kdykoliv odstranit. Odstranění inzerátu je možné prostřednictvím zasláním žádosti k odstranění na emailovou adresu: info@galeriezdravotnictvi.cz. Při předčasném odstranění inzerátu (tj. před uplynutím předem domluvené platnosti inzerátu) se uhrazený poplatek za inzerát nevrací.


4.13. Inzerentem objednaný Profil zaměstnavatele je na Portálu zobrazován omezenou dobu, a to 12 měsíců od data zveřejnění. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 12 měsíců ode dne vložení Profilu zaměstnavatele nebude Profil zobrazován na veřejné části Serveru, ale pouze v administračním rozhraní Portálu, a to po dobu následujících 90 dnů, s tím, že po uplynutí této doby bude Profil z Portálu zcela odstraněn.


4.14. Inzerent je oprávněn Profil z Portálu kdykoliv odstranit. Odstranění Profilu je možné prostřednictvím zasláním žádosti k odstranění na emailovou adresu: info@galeriezdravotnictvi.cz. Při předčasném odstranění Profilu (tj. před uplynutím předem domluvené platnosti Profilu) se uhrazený poplatek za Profil nevrací.


4.15. Inzerentem objednaný Článek na blogu je na Portálu zobrazován omezenou dobu, a to vždy minimálně 3 měsíce od data zveřejnění. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 3 měsíců ode dne vložení Článku může být z Portálu zcela odstraněn.


4.16. Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem v objednávkovém formuláři. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. 


4.17. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost Inzerátu, ani za to, že obsah Inzerátu a podmínky výkonu práce odpovídají skutečnosti. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Uzavření pracovní smlouvy a její podmínky závisí výlučně na Inzerentovi a Zájemci. Provozovatel negarantuje uzavření pracovní smlouvy a nenese žádnou odpovědnost za závazky vyplývající z pracovních smluv uzavřených mezi Inzerenty a Zájemci.


4.18. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto Podmínky nebo Pravidla pro inzerci, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 

4.19. Poruší-li Inzerent závažným způsobem nebo opakovaně tyto Podmínky nebo Pravidla pro inzerci, je Provozovatel oprávněn Inzerenta vyřadit z Portálu, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. V případě, že Inzerát, Profil nebo Článek byl odstraněn pro porušení Podmínek či Pravidel Inzerce a Inzerent byl vyřazen ze systému, cena zaplacená Inzerentem za tyto služby propadá Provozovateli jako smluvní pokuta.
 

4.20. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, Profily zaměstnavatelů nebo Články na blog vyžadují-li to změny na Portálu či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.


4.21. Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat po skončení doby platnosti Inzerátu nebo Profilu Inzerentovi e-mail s upozorněním na vypršení platnosti Inzerátu nebo Profilu.
 

4.22. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem přehlednějšího zobrazování na Portálu zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Portálu, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
 

4.23. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly a ověření IČO uvedeného u Inzerátu. V případě, že IČO nebude ověřeno, má Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 

4.24. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu, Profilu a Článku z hlediska souladu s Pravidly inzerce, která jsou uvedena níže, a Podmínek v průběhu zobrazení Inzerátu, Profilu nebo Článku na Portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerát, Profil nebo Článek na blog upravit, zejména tak, že z textu odstraní e-mail nebo telefonní číslo, změní velikost písmen nebo Inzerát zařazený do nesprávné kategorie zařadí do správné kategorie. Úpravou nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, Profilu ani Článku.


4.25. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Portálu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Portálu, případně ztráty dat umístěných v systému Portálu, pokud taková újma vznikla bez zjevné příčinné souvislosti mezi jednáním Provozovatele a vznikem této újmy.

5. Finanční podmínky

5.1. Zveřejnění firemního profilu i pracovních nabídek je bezplatné.

5.2. Individuální služby pro zaměstnavatele v oblasti HR marketingu jsou zpoplatněny individuálně. Cena je sjednána v souvislosti s rozsahem poskytované služby vždy před zahájením této spolupráce a je před zahájením spolupráce odsouhlasena klientem/inzerentem.

6. Zpracování osobních údajů

6.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

 

6.2.   Pro účely užívání služby Portálu Inzerentem, zejména vkládání Inzerátů, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem při užívání Portálu (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).


6.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent užívá služby Portálu, a jejíchž smluvní stranou je Inzerent, jako subjekt osobních údajů.
 

6.4.   V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 7.2. a 7.3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 

6.5.   Inzerent tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Inzerentem poskytnuté e-mailové adresy.
 

6.6.   Pokud Inzerent předal či předá Provozovateli osobní údaje svých zaměstnanců či jiných fyzických osob, je Inzerent povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Inzerent odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 

6.7.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou.

 

7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky jakožto i Ceník dle článku 5.1. změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Inzerentovi prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Inzerent má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci tak, že napíše na info@galeriezdravotnictvi.cz. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále služby Serveru, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

Pravidla inzerce a firemního profilu

 

Na Portál galeriezdravotnictvi.cz lze vkládat pouze pracovní nabídky a profily zaměstnavatelů, které splňují daná pravidla. Administrátoři mají vyhrazená práva na úpravu či zamítnutí inzerátů, které nesplňují tyto pravidla:

Inzerát musí:

 • být napsaný česky

 • obsahovat název pracovní pozice ve vymezeném poli

 • obsahovat náplň práce, požadavky na uchazeče, případně co uchazeči nabízíte

 • být zařazen do lokality, kde se nachází místo výkonu práce

 • být zařazen do kategorie personálu zdravotnických profesí

Inzerát nesmí obsahovat:

 • nevhodná slova

 • superlativy, neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení

 • diskriminační požadavky dle antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb.

 • zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízenou pracovní pozicí

Firemní profil musí:

 • být napsaný česky

 • obsahovat název společnosti

 • obsahovat popis společnosti

 • obsahovat pouze pravdivé informace

 • obsahovat fotografie odpovídající realitě pořízené pouze v prostředí daného zaměstnavatele

 

Firemní profil nesmí obsahovat:

 • nevhodná slova

 • superlativy, neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení

 • diskriminační požadavky dle antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb.

 • zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s pracovními nabídkami

 • fotografie z fotobank a podobných zdrojů

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 23. července 2020.

bottom of page