top of page
logo-2020.jpg

Ovčárská 471/1b, Praha 10 - Malešice, Česká republika

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost, založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem s poškozením míchy na vozíku a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. V našem pražském centru podporujeme klienty od 15 let věku v jejich adaptaci a seberealizaci během prvních měsíců od úrazu či onemocnění, stejně jako kdykoliv v průběhu jejich života, a pomáháme jim zlepšit fyzický i psychický stav, dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti, svobody a rozvoje sebe sama. Cílem naší primární služby, pobytové sociální rehabilitace, je celková optimální adaptace klienta na život s míšní lézí tak, aby jej vnímal jako hodnotný a naplněný.

07.jpg

V naší republice jedinečná třítýdenní pobytová služba s kapacitou 20 osob nabízí klientům s poškozením míchy propracovaný systém koordinované péče, pomoci, podpory a terapeutického působení multidisciplinárního týmu. Zkušení pracovníci na každého člověka nahlížejí jako na jedinečnou bytost
s jejím vlastním příběhem, myšlenkami, chováním a životním stylem
. Při partnerské spolupráci vycházíme z klientových individuálních potřeb. Klademe důraz na lidskou důstojnost, aktivní přístup a osobní zodpovědnost. Klienty podporujeme v udržení vztahů s rodinou i dalšími blízkými lidmi a
v začleňování do místní komunity. Kromě odborného know-how pracujeme především s důvěrou v sílu, schopnost a odpovědnost našich klientů.