top of page

TIPY PRO PERSONALISTY

Klíčové kompetence a otázky na pohovor pro všeobecné sestry: HR průvodce nejen pro manažery

Příprava výběrového řízení na každou pozici vyžaduje důkladné pochopení konkrétní role a výzev dané profese. Všeobecná sestra musí prokázat jak technické dovednosti, tak i schopnost empatie, komunikace a spolupráce. Zde je několik klíčových kompetencí s popisem a sadou otázek pro každou kompetenci.

Klíčové kompetence a otázky na pohovor pro všeobecné sestry: HR průvodce nejen pro manažery

1. Klinické dovednosti


Základem práce všeobecné sestry jsou klinické dovednosti, jako je schopnost provádět základní i složité ošetřovatelské postupy, správné podávání léků nebo monitorování vitálních funkcí pacienta.

Příklad otázek:

 • Jaké ošetřovatelské postupy považujete za své silné stránky a proč?

 • Popište situaci, kdy jste museli rychle zasáhnout, abyste stabilizovali pacienta.


2. Empatie a pacientská péče


Empatie je zásadní pro úspěch v práci všeobecné sestry. Sestry by měly poskytovat takovou péči, která respektuje emocionální a fyzické potřeby pacientů.


Příklad otázek:

 • Jak přistupujete k pacientům, kteří mají obtíže s vyjádřením svých potřeb?

 • Vyprávějte, kdy jste museli upravit svůj přístup k péči, abyste vyhověli specifickým potřebám pacienta.


3. Komunikační dovednosti


Efektivní komunikace s pacienty, rodinnými příslušníky a ostatními zdravotnickými pracovníky je klíčová pro koordinaci péče a zajištění, že všechny strany jsou informovány o stavu a plánech péče.


Příklad otázek:

 • Jak zajistíte, že informace o pacientovi jsou předány mezi směnami bez ztráty důležitých detailů?

 • Popište situaci, kdy jste museli řešit nedorozumění mezi pacientem a lékařským týmem.


4. Schopnost pracovat pod tlakem


Všeobecné sestry často pracují ve vysoce stresových situacích, kde je nutné rychle se rozhodovat a udržet si klidnou mysl.


Příklad otázek:

 • Jak si organizujete práci v situaci, kdy se musíte starat o více pacientů najednou s různými potřebami?

 • Uveďte příklad, kdy jste čelili mimořádně stresové situaci. Jak jste ji zvládli?


5. Týmová spolupráce


Sestry musí účinně spolupracovat s ostatními členy zdravotnického týmu, aby zajistily optimální péči o pacienty.


Příklad otázek:

 • Jak přistupujete k rozdílným názorům nebo přístupům k péči v týmu?

 • Popište situaci, kdy jste přispěli k úspěchu týmu.


6. Celoživotní vzdělávání


Zdravotnictví je dynamické odvětví, a proto je nutné, aby všeobecné sestry průběžně rozvíjely své znalosti a dovednosti.


Příklad otázek:

 • Jakým způsobem se ujistíte, že vaše odborné znalosti a dovednosti jsou aktuální?

 • Vyprávějte o posledním školení nebo certifikaci, kterou jste absolvovali, a jak to ovlivnilo vaši práci.


7. Rozhodovací schopnosti


Všeobecné sestry se musí často rychle rozhodovat a vybírat nejlepší postup při péči o pacienty.


Příklady otázek:

 • Popište situaci, kdy jste museli udělat rychlé rozhodnutí v péči o pacienta. Jak jste postupovali a jaké byly výsledky?

 • Jak vyhodnotíte rizika a přínosy různých ošetřovatelských zásahů?


Tento seznam kompetencí není úplný, ale poskytuje základ pro hodnocení klíčových kompetencí potřebných pro úspěšné vykonávání práce všeobecné sestry. Výběrový pohovor může být doplněn praktickými testy a ověřením referencí, aby se zajistila komplexní evaluace kandidáta.


Vyhodnocování odpovědí


Při pokládání otázek během výběrového řízení a následném vyhodnocování odpovědí uchazečů by tazatel měl dbát na několik klíčových aspektů, aby získal ucelený obraz o kompetencích a vhodnosti kandidáta pro danou pozici. Zde jsou některé body, na které by se měl tazatel soustředit:


1. Specifičnost odpovědí

Hledejte konkrétní příklady a situace, které uchazeči uvádějí jako důkaz svých dovedností a zkušeností. Obecné nebo vágní odpovědi mohou naznačovat nedostatek reálné zkušenosti.


2. Reflexe a sebereflexe

Pozorujte, jak uchazeči reflektují své minulé zkušenosti, jaké lekce si z nich odnesli a jak se jim podařilo zlepšit své dovednosti. Schopnost učit se z vlastních chyb a neustálé zlepšování je klíčové pro rozvoj v oblasti zdravotnictví.


3. Komunikace a mezilidské dovednosti

Věnujte pozornost tomu, jak uchazeči prezentují své myšlenky. Jsou jejich odpovědi jasné, strukturované a přesvědčivé? Jak reagují na zpětnou vazbu nebo dodatečné otázky?


4. Schopnost práce pod tlakem

Z odpovědí uchazečů vyhodnoťte, jak dobře dokážou pracovat pod tlakem a jak přistupují k řešení náročných situací. Hledejte příklady, kdy museli rychle reagovat nebo přizpůsobit svůj přístup v náročných podmínkách.


5. Týmová práce a kolaborace

Posuzujte, jak kandidáti vnímají význam týmové práce a jaké mají zkušenosti s prací v týmu. Zajímavé jsou situace, kdy museli řešit konflikty, pracovat na společných projektech nebo přispět k týmovému úsilí.


6. Celoživotní učení a rozvoj

Zjišťujte, jak aktivně se uchazeči věnují svému profesnímu rozvoji. Důležité je, zda sledují aktuální trendy v oblasti zdravotnictví, účastní se školení a jaký mají zájem o další vzdělávání.


7. Rozhodovací proces a kritické myšlení

Hodnoťte, jak uchazeči přistupují k rozhodování a řešení problémů. Hledejte příklady, kdy museli vyhodnotit různé možnosti, zvážit rizika a přijít s efektivním řešením.


Tip na závěr


Je důležité, aby si manažeři v zdravotnictví uvědomili, že výběrové řízení není jednostranný proces. V konkurenčním prostředí zdravotnictví je klíčové nejen hodnotit uchazeče, ale také přesvědčit ty nejlepší talenty, aby se rozhodli pro vaši organizaci. Považujte každý pohovor za příležitost prezentovat vaše zdravotnické zařízení jako atraktivní pracoviště.

Klíčové kompetence a otázky na pohovor pro všeobecné sestry: HR průvodce nejen pro manažery

Autor: HR poradna, Galerie zdravotnictví

bottom of page