top of page

Vše, co potřebujete vědět o výpovědi

Aktualizováno: 2. 12. 2021

Pravděpodobně se každý z nás někdy dostane do situace, kdy se rozhodneme ukončit u svého zaměstnavatele pracovní poměr. Pojďme se společně podívat na všechny důležité aspekty zákoníku práce, které bychom měli znát.

Výpověď musí mít písemnou podobu a může být podána jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Pokud se pro ukončení pracovního poměru rozhodnete jako zaměstnanec, máte oproti zaměstnavateli určité výhody. Výpověď můžete podat kdykoliv a bez udání důvodu.


Zaměstnavatel je však povinen důvody ukončení pracovního poměru uvést vždy (mimo zrušení pracovního poměru ve zkušební době).


Pracovní poměr může skončit těmito způsoby:

Ukončení dohodou:

 • Při ukončení pracovního poměru dohodou můžete skončit ke kterémukoliv datu, s tímto datem ukončení musí souhlasit obě strany, zaměstnanec i zaměstnavatel. Pokud jedna strana nesouhlasí a tuto dohodu odmítne podepsat, může dojít k ukončení pouze výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou. K dohodě vás jako zaměstnance nikdo nutit nemůže.

vzor-dohoda-o-rozvazani-pracovniho-pomeru
.docx
Stáhnout DOCX • 14KB

Zrušení ve zkušební době:

 • Zrušit pracovní poměr ve zkušební době může zaměstnanec, ale také zaměstnavatel ihned a bez udání důvodů.

 • Při ukončení ve zkušební době končí pracovní poměr dnem doručení písemné výpovědi druhé straně, není-li uvedeno jiné pozdější datum.

vzor-zruseni-ve-zkusebni-dobe-zamestnanec
.docx
Stáhnout DOCX • 14KB

Uplynutím sjednané doby určité:

 • U pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, končí pracovní poměr k datu uvedenému v pracovní smlouvě. V opačném případě musí být smlouva písemně prodloužena a oboustranně podepsána na další období.

Okamžité zrušení za strany zaměstnavatele:

 • Zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit s okamžitou platností pouze ve dvou případech, které určuje zákoník práce.

 • Prvním možným důvodem je hrubé porušení povinností příslušející k vykonávané práci.

 • Druhým důvodem pak může být odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin.

Okamžité zrušení ze strany zaměstnance:


Každý zaměstnanec může okamžitě ukončit svůj pracovní poměr v následujících případech:

 • Pokud nemůže dále vykonávat práci ze závažných zdravotních důvodů. Po předložení lékařského posudku má zaměstnavatel 15 dní na přeložení zaměstnance na jinou vhodnější pozici.

 • Dále může zaměstnanec okamžitě ukončit pracovní poměr, pokud zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu/plat, nebo její část do 15 dnů po její splatnosti.

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele:


Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, které přesně stanovuje zákoník práce:

 • ruší-li (stěhuje-li) se zaměstnavatel nebo jeho část (pokud společnost, příp. pobočka končí nebo se stěhuje)

 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

 • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku práci dále vykonávat pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, nebo pozbyl-li zaměstnanec dlouhodobě zdravotní způsobilost,

 • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené předpisy pro výkon práce, nebo nesplňuje požadavky pro uspokojivý pracovní výkon, spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

 • jsou-li u zaměstnance předpoklady pro okamžité ukončení pracovního poměru, nebo je zjištěno méně závažné, ale soustavné porušování povinností vyplývající z předpisů k dané práci,

 • poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance.


Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance:


Jako zaměstnanec můžete podat výpověď kdykoliv a bez udání důvodu. Výpověď lze podat, i když jste například v pracovní neschopnosti nebo na dovolené. Zásadní je doručit výpověď zaměstnavateli v písemné podobě.


Výpověď se považuje za platnou až okamžikem doručení zaměstnavateli (nerozhoduje tedy například datum odeslání na poštovním razítku).

vzor-vypoved-pracovniho-pomeru-zamestnanec
.docx
Stáhnout DOCX • 14KB

Možné způsoby doručení výpovědi:

 • Osobní předání – jako zaměstnanci Vám postačí doručit písemné oznámení ve dvou kopiích na personální oddělení – jeden podepsaný výtisk zaměstnavatele je pro Vás a slouží jako důkaz o termínu doručení výpovědi zaměstnavateli.

 • Poštou – další možností je odeslat výpověď poštou, doporučujeme využít způsob odeslání s tzv. doručenkou, kdy Vám do schránky přijde po doručení lístek o přijetí písemnosti zaměstnavatelem.

 • Datová schránka – při využití odeslání výpovědi datovou schránkou se za moment doručení písemnosti považuje den dodání do datové schránky zaměstnavatele.

Výpovědní doba trvá dva měsíce a začne běžet prvním dnem nového měsíce. Příklad: Podali jste výpověď 20. října 2021. Výpovědní lhůta začne běžet 1. listopadu a uplyne 31. prosince 2021.


Autor: Galerie zdravotnictví


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


bottom of page